Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2016

5957 7575
Reposted fromretaliate retaliate viajnna jnna
8209 67da
Reposted fromthinredline thinredline vialubiepowidla lubiepowidla
9030 49c3 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaretaliate retaliate
9349 6532 500
Reposted fromescapism escapism viaoll oll
7476 a6eb
Reposted frommoreshadows moreshadows viakoralina koralina
Reposted fromshakeme shakeme viakoralina koralina
7450 5055 500
Reposted fromerial erial viakoralina koralina
1790 3c31 500
Reposted fromVenomousTart VenomousTart viakushii kushii
0961 5f49 500
Reposted fromrol rol viakoralina koralina
Reposted fromshakeme shakeme viakoralina koralina
Jeśli człowiek dużo milczy, później nie ma odwagi się odezwać.
Reposted frombluuu bluuu vialottee lottee
6211 9b54 500

awesomeness2:

heronskeleton:

Viking Combs. The Vikings were very particular about their hair.

I am still amazed at how the relics that have been dug up have such small spaces between the individual comb teeth. All done by hand…simply amazing. 

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaciarka ciarkaReposted fromPanMru PanMru viaciarka ciarka
Bo to się czuje. Wiesz, że komuś na tobie zależy, że siedzisz mu w głowie, przesłaniasz cały świat. Tego nie da się osądzić po czyichś słowach czy obietnicach. Musisz zwrócić uwagę na czyny tego człowieka, na to, jak cię traktuje, w jaki sposób się do ciebie zwraca, czy mocno ściska cię na przywitanie. Czy pożegnanie zawsze jest czymś nieprzyjemnym, nawet jeśli rozstajecie się na zwykłe dwadzieścia cztery godziny, czy chwyta twoją dłoń tak po prostu, bo tego potrzebuje czy tylko wtedy, gdy tak wypada. Z czasem pojawi się taka pewność, całkowita świadomość tego, co się dzieje i wzajemność uczuć względem tej osoby. Wtedy będziesz wiedział, wszystko zrozumiesz.
— "Każdy jest dla kogoś ważny" http://mozeznajdziemysiebieznow.blogspot.com
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalmostlover almostlover
- Za kim tak tęsknisz?
- Za sobą.
— Aleksandra Steć ze strony na fcb. "Moja dusza pachnie Tobą"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou


— high tide and low tide in great britain. photographs by michael marten
Reposted fromconchiglia conchiglia viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl