Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

8774 f2be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastarryeyed starryeyed
Myślę, że nie należy tak poważnie wszystkiego traktować. Kochanie kogoś to cudowna rzecz i jeżeli tylko miłość jest szczera, nikt nie może się znaleźć w pułapce. Uwierz w siebie. (...) Może wam się razem powiedzie, a może nie. Ale miłość właśnie na tym polega. Moim zdaniem to naturalne, że zakochany człowiek zdaje się całkowicie na miłość. To jeden z przejawów uczciwości.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
4919 6d2a 500
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viastarryeyed starryeyed
#485
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaLookrecja Lookrecja
5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viamorningcoffeelover morningcoffeelover
Reposted fromshakeme shakeme viaciarka ciarka
7780 14f4
Reposted fromtwice twice viaciarka ciarka
8053 a9af 500

diary-of-a-chinese-kid:

This hotel reminds you to steal the toiletries!

Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viaciarka ciarka
8055 90e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaadurowe adurowe
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viaadurowe adurowe
3070 d7a8 500
Reposted fromleifvr leifvr viaojtam ojtam
5043 48b1 500
but she's a disney princess too!
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaadurowe adurowe

February 27 2017

8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

2743 4126
Reposted frombyheart byheart viaszydera szydera

February 22 2017

6254 3e8e 500
standard
Reposted fromdestienne destienne viaklaceha klaceha
0755 d114
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viasmokeshe smokeshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl