Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

0307 266d
Reposted fromsmit smit viagdziejestola gdziejestola
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viadarkanes darkanes
4147 73ec
Reposted fromuszkowo uszkowo viadarkanes darkanes
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viadarkanes darkanes
5277 ec55
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaeagergirl eagergirl
2122 f90f 500
Reposted fromnfading nfading viaeagergirl eagergirl
9014 a7c4 500

anitaleocadia:

Sophie Rambert - Mélancolie 1, pierre noire sur papier

Reposted fromkimik kimik viaeagergirl eagergirl
0163 6515
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakeeplooking keeplooking
0101 c34f 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulele tulele
1584 d9ac 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulele tulele
2980 73cd
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
2985 63e9 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
7982 a048 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl