Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaweruskowa weruskowa
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viaweruskowa weruskowa
Reposted fromshakeme shakeme viainvincible invincible

November 05 2019

8573 5ecb 500
Reposted fromxawery xawery viarudelubie rudelubie
6572 5708 500
Reposted fromnyaako nyaako viarudelubie rudelubie
Reposted frombluuu bluuu viarudelubie rudelubie
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viarudelubie rudelubie
Reposted fromjasminum jasminum viaataga ataga
2689 69bb 500
Reposted fromolbaria olbaria viaataga ataga
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaataga ataga
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viarudelubie rudelubie
8148 5c28 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudelubie rudelubie
5803 ec12 500
Świetlicki.
7585 dfdd 500
Reposted fromwyczes wyczes viasweetdesire sweetdesire
2804 28c8 500
Reposted fromwyczes wyczes viasweetdesire sweetdesire
1891 413a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl