Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

8573 5ecb 500
Reposted fromxawery xawery viarudelubie rudelubie
6572 5708 500
Reposted fromnyaako nyaako viarudelubie rudelubie
Reposted frombluuu bluuu viarudelubie rudelubie
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viarudelubie rudelubie
Reposted fromjasminum jasminum viaataga ataga
2689 69bb 500
Reposted fromolbaria olbaria viaataga ataga
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaataga ataga
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viarudelubie rudelubie
8148 5c28 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudelubie rudelubie
5803 ec12 500
Świetlicki.
7585 dfdd 500
Reposted fromwyczes wyczes viasweetdesire sweetdesire
2804 28c8 500
Reposted fromwyczes wyczes viasweetdesire sweetdesire
1891 413a 500
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
4447 6123 500
Reposted fromshakeme shakeme viaolewka olewka
6801 9ed7
Zrób sobie dzień bez myślenia. Wyjmij ze swojej głowy tych, którzy cię skrzywdzili i takich, którzy zepsuli ci humor. Wyloguj się na chwilę. Nie wyolbrzymiaj, nie analizuj. Odłóż na bok problemy i rozterki. Pozwól sobie na oddech i spokój. Czasem tak trzeba. Wyjść, zamknąć drzwi. Nie myśleć. Wrócisz. Wrócisz jutro. Do życia ze zdwojoną siłą, z kosmiczną energią, z naładowanymi akumulatorami, wyluzowanym sercem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadunkellicht dunkellicht
1432 667e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl